10 lệnh cơ bản của ffmpeg bạn nên biết

Đây là một số lệnh cơ bản của ffmpeg, giúp bạn chuyển đổi và xử lý video và âm thanh:

Chuyển đổi định dạng video:
ffmpeg -i input.mp4 output.avi

Chuyển đổi định dạng audio:
ffmpeg -i input.mp3 output.wav

Chuyển đổi định dạng video và audio cùng lúc:
ffmpeg -i input.mkv output.mp4

Cắt video:
ffmpeg -i input.mp4 -ss 00:00:10 -t 00:00:20 -c copy output.mp4

Trích xuất audio từ video:
ffmpeg -i input.mp4 -vn output.mp3

Thêm phụ đề vào video:
ffmpeg -i input.mp4 -i subtitles.srt -c copy -c:s mov_text output.mp4

Điều chỉnh kích thước video:
ffmpeg -i input.mp4 -vf scale=640:360 output.mp4

Tách thành các phần âm thanh riêng biệt từ video:
ffmpeg -i input.mp4 -vn -acodec copy output.aac

Ghi lại video từ webcam:
ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 output.mp4

Chỉnh tốc độ video:
ffmpeg -i input.mp4 -filter:v “setpts=0.5*PTS” output.mp4

Đây chỉ là một số lệnh cơ bản của ffmpeg. Có rất nhiều tùy chọn và lệnh khác để xử lý video và âm thanh. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tùy chọn và lệnh khác bằng cách tham khảo tài liệu của ffmpeg.