Chuyển đổi tệp MKV sang MP4 với mã hóa H.264 bằng ffmpeg

Để chuyển đổi tệp MKV sang MP4 với mã hóa H.264 bằng ffmpeg, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau đây trên dòng lệnh:

ffmpeg -i input.mkv -c:v libx264 -preset veryfast -crf 18 -c:a copy output.mp4

Ở đây:

  • input.mkv là tệp đầu vào của bạn, đổi tên tệp này thành tên tệp MKV thực tế của bạn.
  • output.mp4 là tên tệp đầu ra của bạn, đổi tên tệp này thành tên tệp MP4 thực tế của bạn.

Câu lệnh trên sử dụng ba tùy chọn để chuyển đổi video sang định dạng MP4 với mã hóa H.264 và âm thanh giữ nguyên nguyên thể:

  • -c:v libx264: Sử dụng thư viện mã hóa x264 để mã hóa video sang định dạng H.264.
  • -preset veryfast: Thiết lập cấu hình mã hóa x264 để sử dụng tốc độ nhanh và độ chính xác cao, cho phép chuyển đổi nhanh hơn.
  • -crf 18: Thiết lập mức độ nén cho video. Càng thấp là càng tốt. Độ nén 18 tương đương với chất lượng rất tốt, mức chấp nhận được cho hầu hết các mục đích.

Tùy chọn -c:a copy được sử dụng để sao chép âm thanh nguyên gốc từ tệp MKV sang tệp MP4 mà không cần mã hóa lại.

Lưu ý rằng tùy chọn này sử dụng thư viện mã hóa x264, vì vậy bạn cần cài đặt nó trên hệ thống của mình trước khi sử dụng câu lệnh trên.