Okay anh em, nhân viên giao hàng nhanh Grab đã thông được chốt va giao hàng thành công. Tạ ơn trên. Em mua về trên…