Bạn có thể dùng CSS để tùy chọn hình nền, màu sắc cho các đối tượng hoặc trang web của mình, dưới đây là một…