Theo một tài liệu nội bộ của Amazon bao gồm hàng nghìn email, chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho thấy lãnh đạo của…