Trong giai đoạn “bình thường mới” sau đại dịch, khách hàng có xu hướng quan tâm đến các yếu tố như chất lượng xanh, công…