Nghiên cứu mới do Khoa dược Grossman thuộc Đại học New York thực hiện cho thấy các chất tổng hợp được gọi là phthalates có…