Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) đang tìm cách để vừa đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc tiết lộ thông tin chuỗi cung ứng…