Windows 11 đã được phát hành công khai vào ngày 5.10 và người dùng có một số cách để cài đặt nó. Tuy nhiên, một…