Người dùng ứng dụng Stadia trên Android cuối cùng cũng có thể sử dụng các cuộc trò chuyện thoại (voice chat) và trò chuyện nhóm…