Với cách này thì chúng ta sẽ sử dụng Shortcuts (Phím tắt) để có thể tự đổi hình nền mỗi ngày và trong bài viết…
Cách khoá app trên iPhone sẽ dựa vào Shortcuts (ứng dụng Phím tắt) để thực hiện một hành động automation mà chúng ta setup. Khi…